.

იურიდიული მომსახურება

საწარმოს საქმიანობის მომწესრიგებელი შიდა ნორმატიული ბაზის ჩამოყალიბებას/სრულყოფას (წესდების შედგენა/ცვლილება, წილის ფორმირება, რეორგანიზაცია, ლიკვიდაცია, შერწყმა, რეგისტრაცია და ა.შ);

 საწარმოში არსებული შრომითი ურთიერთობების მოწესრიგებას, რაც გულისხმობს: ინდივიდუალური და კოლექტიური შრომითი ხელშეკრულებების მომზადებას და ხელშეკრულებების ვიზირებას, შრომითი ურთიერთობებიდან წარმოშობილ დავასთან დაკავშირებულ სასარჩელო წარმოებას, წარმომადგენლობას სასამართლოში შრომითი დავის განხილვის პროცესში, შრომის შინაგანაწესის შედგენას, შინაგანაწესის დარღვევისათვის დისციპლინური სახდელების დადებისათვის სათანადო კონსულტაციებს;

 საწარმოსათვის ხელსაყრელი სახელშეკრულებო  პირობების ჩამოყალიბებას;

 ხელშეკრულებების სამართლებრივ ექსპერტიზას (მოქმედ კანონმდებლობასთან, რეგულაციებთან, იურიდიულ პრაქტიკასთან შესაბამისობა, ხელშეკრულებების ფორმის ერთიანი სტანდარტიზაცია);

 შემოთავაზებული ხელშეკრულებებისა და სახელშეკრულებო პირობების რევიზიას, ორმაგი ინტერპრეტაციების, თაღლითობის, არათანაბარი პირობებში ჩაყენების რისკების გამოსარიცხად;

 ხელშეკრულებებით გათვალისწინებული პირობების შესრულების კონტროლში მონაწილეობას;

 პარტნიორებთან მოლაპარაკებებში მონაწილეობას და პროცესში სამართლებრივი რჩევების მიცემას;

 სხვადასხვა სახელმწიფო უწყებებში წარმომადგენლობას და საწარმოს ინტერესების დაცვას;

 სასამართლოებში წარმომადგენლობას და საწარმოს ინტერესების დაცვას;

 როგორც დებიტორული, ისე კრედიტორული დავალიანებების შესახებ დავაში კომპანიის წარმომადგენლობის უზრუნველყოფას სხვა კერძო ან/და საჯარო ორგანიზაციებთან;

 საგადასახადო და სხვა კანონმდებლობაში შესული ცვლილებების შესწავლა/ინფორმირებას;

 სხვადასხვა დანაყოფებისა და თანამშრომლებისათვის იურიდიული კონსულტაციების გაწევას.თემატური


ბუღალტერიის აღდგენა

სრულად ნახვა

საბუთების მოწესრიგება

სრულად ნახვა

ფინანსური რეპორტინგი

სრულად ნახვა

აქტუალური

blgroup.ge

საბუთების მოწესრიგება


სრულად ნახვა
blgroup.ge

ლადო

ბიზნეს კონსულტაციების მენეჯერი

blgroup.ge

დათო

ბუღალტრული აღრიცხვებისა და საგადასახადო მიმართულების მენეჯერი